Az Aszalma egy könnyed, stabil, rugalmas építési mód

1. Az adatkezelő neve

m20 Generál Kft. (a továbbiakban “Szolgáltató”).

2. Az adatkezelő címe

8200 Veszprém, Ibolya u. 15. Elérhetőség: info@m20.hu

3. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Adatkezelési gyakorlata során a Szolgáltató figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

4. Fogalmak

4.1 személyes adat

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

4.2 hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

4.3 tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

4.4 adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

4.5 adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

4.6 adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

4.7 nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

4.8 adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

4.9 adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

4.10 adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

4.11 adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

4.12 adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

4.13 harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

4.14 harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

4.15 Cookie

Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

5. Követett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

  1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

6 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.cyberstrategy.hu honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását.

6.1 cyberstrategy.hu weboldal látogatóinak adatai

Adatkezelés célja: honlap működésének biztosítása, ellenőrzése, biztonsági események megelőzése, utólagos kiértékelése. Adatkezelés jogalapja:az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Kezelt adatok köre: a látogatás dátuma, pontos ideje, a meglátogatott weboldal címe, az azt megelőzően látogatott oldal címe, a látogató IP címe, illetve a használt böngészőt és az operációs rendszert jellemző adatok. Nyilvántartási száma: Adatok törlésének határideje: a látogatástól számított 2 év

6.2 Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

Az m20 Generál Kft. megbízásából külső szolgáltatók nem gyűjtenek, és nem kezelnek személyes adatokat. A webanalitikai szolgáltató az m20 Generál Kft. megbízásából a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Az alkalmazott adatkezelési irányelveket a //www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon ismerheti meg.

6.3 Kapcsolattartás

Az enidoese.hu weboldalon egyes tanulmányok letöltését, próbaverziók, és a visszahívás igénylését, illetve a webinárokra történő jelentkezést a szolgáltató kapcsolatfelvételként kezeli. Adatkezelés célja: kapcsolattartás. Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása. Kezelt adatok köre: cégnév, ország, email cím, név, telefonszám, betöltött munkakör. Nyilvántartási száma: Adatok törlésének határideje: az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év

 6.4 Feliratkozás hírlevélre

Adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolattartás és reklámjellegű ajánlatok küldése. Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása. Kezelt adatok köre: email cím, név. Nyilvántartási száma: Adatok törlésének határideje: az utolsó aktivitástól számított 2 év

6.3 Jelentkezés álláshirdetésre

Adatkezelés célja: toborzás, kapcsolattartás. Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása. Kezelt adatok köre: név, email cím, születési év, programozói munkakörben eltöltött idő, ismert programozási nyelvek, nyelvismeret, legmagasabb iskolai végzettség, korábbi munkahely. Nyilvántartási száma: Adatok törlésének határideje: a jelentkezés időpontjától számított 5 év

7. A személyes adatok törlése

Az m20 Generál Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A felhasználó kérheti saját személyes adatainak törlését, amelyről igényét e-mailben az info@oditsolitions.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat.

8. Cookie-k alkalmazása az m20 Generál Kft. weboldalain

Mi a cookie?

Cookie-k alatt olyan kisméretű szöveges fájlokat értünk, amelyekben a weboldalak a látogatásokkal kapcsolatos információkat meghatározott ideig és célból tárolják. Az ismételt látogatások során a weboldal képes felismerni a szövegfájlt, ezáltal beazonosítva a korábbi látogatót. A cookie-k elsődleges funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottá tegyék a böngészést, hiszen segítségükkel eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, beállításainkat. A cookie-k segítségével jól célzott, személyre szabott reklámkampányok is megvalósíthatók.

Cookie-k típusai

A Balasys weboldalán használatos cookie-kat 4 különböző kategóriába sorolhatjuk, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara osztályozásának megfelelően: működéshez feltétlenül szükséges, teljesítményt javító, egyéni beállításokat tároló, webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló.

Típusa Típus ismertetése Példák Kezelésük
 
Működéshez feltétlenül szükséges A cookie-k ezen típusa teszi lehetővé a weboldalon történő böngészést. Ezen cookie-k nélkül a Balasys weboldalán felkeresett tartalmak kiszolgálása (beleértve a biztonságos protokollok használatát) lehetetlenné válik. Balasys weboldala titkosított karakterláncot tartalmazó cookie segítségével azonosítja Önt a honlap használata közben. Valahányszor belép a felhasználói felületre, ezt az egyedi azonosítót tartalmazó cookie-t helyezünk a gépére. session cookie Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, így tiltásukra nincsen lehetőség. Kérjük, hogy ne használja tovább a Balasys weboldalát, amennyiben nem szeretné, hogy ezen cookie-k a böngészőjében letöltésre kerüljenek.
Teljesítményt javító Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információt, hogy a látogatók milyen módon használnak egy weboldalt. Például mely oldalait látogatják a leggyakrabban, hol ütköznek a látogatók hibaüzenetekbe. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan információt, amellyel a látogatókat a weboldalak beazonosítanák. A segítségükkel gyűjtött információ kizárólag összesítve, névtelenül kerül felhasználásra. Céljuk a Balasys weboldalán elérhető funkciók, felhasználói élmény javítása. has_js __cdrop A weboldal teljesítményéről adatot gyűjtő cookie-k a böngésző beállításainál letilthatók, törölhetők. További információt itt olvashat.
Egyéni beállításokat tároló Ezek a cookie-k teszik lehetővé a weboldalon használt felhasználói név, kiválasztott nyelvi preferencia eltárolását. Például egy weboldal képes lokális hírek kiszolgálására a látogató cookie-ban eltárolt földrajzi elhelyezkedése alapján. Ezek a cookie-k alkalmasak a megváltoztatott betűméret, illetve további hasonló beállítások eltárolására. A cookie-kban tárolt beállítások anonimek. A tárolt értékük az üzemeltető számára nem vezethetők vissza az egyes felhasználókhoz. Drupal.tableDrag.showWeight Drupal.toolbar.collapsed A személyes beállításokat eltároló cookie-k a böngésző beállításainál letilthatók, törölhetők. További információt itt olvashat. Ezen cookie típus tiltása hatással van a Balasys weboldalának funkcióira, ezáltal a tapasztalt felhasználói élményre.
Webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló cookie-k Ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy a látogatók az érdeklődésüknek megfelelő reklámüzenetekkel találkozzon. A Balasys weboldalának üzemeltetője a Google Analytics szolgáltatást használja a látogatók viselkedésének statisztikai elemzésére. Annak ellenére, hogy a harmadik fél számára átadott információ nem tartalmaz személyes adatot, a látogatottsági adatok bizonyos esetekben visszavezethetőek a felhasználókhoz. A Balasys weboldalának üzemeltetője a Google Adwords-öt és további hirdetési rendszereket használ online hirdetéseinek megjelenítésére. Ezek a szolgáltatók eltárolhatják a látogatók IP címét, illetve további – nem személyes adatnak minősülő – azonosító információt annak érdekében, hogy a későbbiekben külső weboldalakon megjelenítsék a Balasys hirdetését. id RSMKTO1 _mkto_trk __utma __utmb __utmc __utmz A webanalitikai és a hirdetések célzását szolgáló cookie-król, és tiltásukról bővebb tájékoztatást itt olvashat.

9. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat dedikált szervereken tároljuk.

10. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az m20 Generál Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

11. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését. Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@cyberstrategy.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

13. Adatkezelő nyilatkozata

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

14. Hírlevélre vonatkozó tájékoztatás és adatkezelés

A hírlevél szolgáltatást a Felhasználó önként, saját döntése alapján jogosult igénybe venni a nevének és az e-mail címének önkéntes megadásával, amely megadott nevet és e-mailcímet a honlapüzemeltető jogosult adatbázisába ennek érdekében kezelni és tárolni. A hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatok megadásának célja a hírközlés a Felhasználó részére. A honlapüzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy a megadott adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Elfogadja, hogy az oldalon cookie-kat használunk?

A Szolgáltató kezelésében álló www.aszalma.hu honlap a honlapra történő látogatáskor a Felhasználó végberendezésében sütik (cookie) segítségével adattárolást, illetve adat-kezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám és egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás céljából. Ezen adatok körét a Google Analytics adatvédelmi irányelve határozza meg.A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adnia. Google Analytics szolgáltatás annak igénybevételével adatokat gyűjt a honlap felhasználásával kapcsolatban.